Valer Kreol – Viv Ansanm

Creole Language and Culture Research Institute > View all Activities

Progranm

Latelye Propoze par Lenstiti Resers pour Lalang ek Kiltir Kreol

28 Fevriye, Liniversite Sesel, 2020

Lenstiti Resers pour Lalang ek Kiltir Kreol pe propoz en latelye avek tenm Valer Kreol – Viv Ansanm, avek bi pour anmenn ansanm diferan laz dimoun, dan diferan profesyon, dan diferan kous popilasyon, pour diskit sa tenm.

Rezon pour propoz en tel latelye, se lefet ki bokou Seselwa ozordi i nepli sir kwa ki reprezant bann valer kreol dan nou sosyete. Bokou zenn pa pe ganny enstrir lo kwa sa valer kreol – e pourtan koman en nasyon ras melanze, avek en listwar lesklavaz, diferans, e dominasyon en group par en lot, nou’n arive vin en sel nasyon, pe enport ki kouler nou ete oubyen ki larelizyon nou ete. Nou krwar bokou dan egalite dimoun, egalite bann seks, e egalite travay. Sepandan, nou souvan viv sa bann kalite san pran zot ankont. Danze se ki si nou kontinyen pa pran nou bann valer ankont, eski nou kapab perdi zot?

Ki sa bann valer kreol ki nou riske pe perdi?

1. Valer ‘Viv Ansanm’ dan lape e larmoni, atraver pratik dyalog ek konpromi.
2. Solidarite
3. Lanmourprop
4. Savwarviv
5. Respe pour granmoun ek nou prosen / lapolites
6. Lakey ek lospitalite kreol
7. Latolerans anver bann diferan pratik relizye ek krwayans diferan
8. Sans travay ansanm, ed enn a lot atraver festen
9. Lapresyasyon nou foklor ek nou kiltir
10. Spirityalite
11. Viv avek lanatir / respe pour later
12. Valorizasyon nou zanset

Par kont, ki bann valer ki’n enkilke dan nou kiltir, ki nou devret perdi?
1. Lendividyalizm
2. Konpleks enferyorite/siperyorite rasyal/sosyal

Partisipan:

  • Etidyan
  • Edikater
  • Trwazyenm Az
  • Profesyonnel
  • Lazenes

Contact Us

Mrs. Penda Choppy

Director of CLCRI

Penda.Choppy@unisey.ac.sc

rdir.clcri@unisey.ac.sc

Department of Education, Languages and Media